Konkurs GDZIE TA WIOSNA?

Konkurs GDZIE TA WIOSNA?

Regulamin konkursu GDZIE TA WIOSNA?

REGULAMIN KONKURSU
(dalej „Regulamin”) 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu GDZIE TA WIOSNA? dotyczącego zadania opisanego w pkt 10 niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Konkurs”) jest: ERED 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472732 oraz ERED 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000491199 (zwane dalej łącznie: „Organizator”).
 2. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony Organizatora pod nazwą Galeria Łomża, znajdującej się pod adresem http://www.facebook.com/GaleriaLomza, zamieszczonej w serwisie Facebook oraz jednocześnie za pośrednictwem strony Organizatora pod nazwą Galeria Łomża, znajdującej się pod adresem https://www.instagram.com/galeria_lomza/, zamieszczonej w serwisie Instagram (zwana dalej: „Fanpage Galeria Łomża”). Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
  za czasowe lub stałe zablokowanie strony przez Facebook lub Instagram.
 3. Wyłącznym organizatorem konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, 
  że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany 
  ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram. Serwisy te nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu
 4. Konkurs trwa od dnia 11 kwietnia 2022 roku od godz. 10:00 do dnia 15 kwietnia  2022 roku do godz. 12:00.
 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZASADY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, działające jako konsumenci 
  w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi (zwane dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, najemców lokali handlowych lub usługowych, działających na terenie Galerii Łomża 
  ani innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu 
  i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu i pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.
 3. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook oraz osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (zwane dalej: „Profil”). Dane zawarte 
  na Profilu (imię i nazwisko) muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 4. Uczestnik może brać udział w Konkursie przy użyciu jednego Profilu.
 5. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących warunków:

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go (tzn. przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu);

b) przygotowanie odpowiedzi na Pytanie Konkursowe lub zrobienie zdjęcia pierwszym oznakom wiosny w Łomży oraz ich opublikowanie w treści komentarza pod postem konkursowym na Fanpage Galerii Łomża w serwisie Facebook lub Instagram (dalej: „Odpowiedź”).

 1. Uczestnik podczas trwania Konkursu może przedstawić tylko jedną Odpowiedź 
  na Pytanie Konkursowe. W przypadku dodania więcej niż jednej Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie pierwszą chronologicznie zgłoszoną Odpowiedź Uczestnika.
 2. Uczestnik nie może dokonywać modyfikacji swojej Odpowiedzi po jej opublikowaniu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z rywalizacji konkursowej:

a) Odpowiedzi, które zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami;

b) Odpowiedzi, które naruszają prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste, autorskie oraz prawa do wizerunku;

c) Odpowiedzi wzmiankujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącą konkurencją Organizatora lub podmiotów prowadzących działalność handlową lub usługową w Galerii Łomża;

d) Odpowiedzi, które zostały skopiowane od innych Uczestników;

e) Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu.

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że:

a) jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie Odpowiedzi;

b) zgadza się na opublikowanie odpowiedzi na Fanpage Galerii Łomża i stronie internetowej www.galerialomza.pl w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu.

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są książki:
 • Kroniki Avantii – Potęga Bestii – Adam Blade
 • Porwani – Paul i Rachel Chandler, Sarah Edworthy
 • I że cię nie opuszczę – Elizabeth Gilbert
 • Spisek Wenecki – Jon Trace
 • Berlin Crossing – Kevin Brophy

Spośród wszystkich Odpowiedzi Organizator wyłoni 5  zwycięzców w serwisie Facebook i w serwisie Instagram.

 1. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do  żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do przenoszenia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody 
  z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Zadaniem Uczestników jest zamieszczenie najciekawszej Odpowiedzi określonej 
  w punkcie 10 Regulaminu.
 2. Wybierając zwycięzców, Organizator kierować się będzie oryginalnością, kreatywnością i pomysłowością zgłoszonych Odpowiedzi.
 3. Wybierając zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie Odpowiedzi opublikowane w regulaminowym czasie określonym w pkt 4 Regulaminu. 
  W przypadku udzielenia mniej niż 5 Odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, Organizator może odstąpić od przyznania Nagród w liczbie przekraczającej liczbę udzielonych Odpowiedzi lub może przyznać więcej niż jedną Nagrodę jednemu Uczestnikowi.
 4. Po zakończeniu Konkursu, Organizator opublikuje na Fanpage Galerii Łomża listę zwycięzców podając dane, którymi identyfikuje się Uczestnik w serwisie Facebook lub odpowiednio w serwisie Instagram oraz skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą komunikatora w wiadomości prywatnej. Zostanie wówczas ustalony termin i sposób przekazania nagrody, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2022 r.
 5. Brak odpowiedzi ze strony zwycięzcy na przesłaną wiadomość do dnia 30 kwietnia  2022 r. jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez zwycięzcę uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej Nagrody.
 6. W przypadku wystąpienia rozbieżności między imieniem i nazwiskiem zwycięzcy, 
  a nazwą reprezentującego go Profilu w serwisie Facebook lub Instagram Organizator może odstąpić od wydania Nagrody.
 7. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z trzech wybranych przez Organizatora osób (zwana dalej: „Komisja”).
 8. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności prób wpływania na wynik rywalizacji konkursowej w sposób niedozwolony poprzez na przykład zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu i pozbawienia go prawa do Nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.
 2. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub drogą mailową na adres lomza@bergold.pl.
 3. Reklamacja powinna zostać doręczona Organizatorowi następnego dnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i powinna zawierać imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację wraz z opisem i wskazaniem przyczyny złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie tego terminu będą odrzucone.
 5. Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana listownie lub drogą mailową na adres podany w reklamacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę 
  na przetwarzanie jego danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników są ERED 1 Sp. z o.o. oraz 
  ERED 3 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Kontakt z administratorem jest możliwy 
  w następujący sposób:

pod adresem korespondencyjnym:
ERED 1 Sp. z o.o., ERED 3 Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
pod adresem poczty e-mail:
bergold@bergold.pl
pod numerem telefonu:
22 630 42 00

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następujących celach, a także przechowywanie przez następujący okres:

a) w celu uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) – do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji;

b) rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu 
jej rozpatrzenia;

c) przekazania Nagrody do zwycięzcy Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez okres niezbędny do przekazania Nagrody.

 1. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Organizatora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora na podstawie umów powierzenia.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
  W zakresie w jakim dane Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody – Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Treść Regulaminu konkursowego dostępny jest na Fanpage Galerii Łomża w serwisie Facebook.