KONKURS TWOJA ULUBIONA KUCHNIA

REGULAMIN KONKURSU

(dalej „Regulamin”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Twoja ulubiona kuchnia – napisz krótko za co cenisz ten rodzaj kuchni” ”, dotyczącego zadania opisanego w pkt 10 niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Konkurs”) jest: ERED 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000472732 oraz ERED 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000491199 (zwane dalej łącznie: „Organizator”). 

2. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem strony Organizatora pod nazwą Galeria Łomża znajdującej się pod adresem http://www.facebook.com/GaleriaLomza (zwana dalej: „Fanpage Galeria Łomża”), zamieszczonej w serwisie Facebook. 

3. Wyłącznym organizatorem konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu

4. Konkurs trwa od dnia 20 maja 2022 od godz.12:00 do dnia 26 maja 2022 r. do godz. 23:59 

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ZASADY KONKURSU

6. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, działające jako konsumenci w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi (zwane dalej: „Uczestnik”).

7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub przedstawiciele Organizatora, najemców lokali handlowych lub usługowych, działających na terenie Galerii Łomża ani innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu i pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.

8. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwane dalej: „Profil”). Dane zawarte na Profilu (imię i nazwisko) muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

9. Uczestnik może brać udział w Konkursie przy użyciu jednego Profilu.

10. Osoby spełniające opisane  wymagania uczestnictwa w Konkursie „Twoja ulubiona kuchnia – napisz krótko za co cenisz ten rodzaj kuchni” mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia kumulatywnie następujących warunków:  

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go (tzn. przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu);

b) Przygotowanie odpowiedzi na pytanie „Twoja ulubiona kuchnia – napisz krótko za co cenisz ten rodzaj kuchni”  oraz opublikowanie jej w treści komentarza pod postem konkursowym na Fanpage Galerii Łomża (dalej: „Odpowiedź”).

11. Uczestnik podczas trwania Konkursu może przedstawić tylko jedną Odpowiedź. W przypadku dodania więcej niż jednej Odpowiedzi Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie pierwszą chronologicznie zgłoszoną Odpowiedź Uczestnika. 

12. Uczestnik nie może dokonywać modyfikacji swojej Odpowiedzi po jej opublikowaniu pod postem konkursowym na Fanpage Galerii Łomża.

13. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z rywalizacji konkursowej:

a) Odpowiedzi, które zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami; 

b) Odpowiedzi, które naruszają prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste, autorskie oraz prawa do wizerunku;

c) Odpowiedzi wzmiankujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącą konkurencją Organizatora lub podmiotów prowadzących działalność handlową lub usługową w Galerii Łomża; 

d) Odpowiedzi, które zostały skopiowane od innych Uczestników;

e) Uczestnika, który narusza postanowienia Regulaminu.

14. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

15. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że:

a) jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie Odpowiedzi;

b) zgadza się na opublikowanie odpowiedzi na Fanpage Galerii Łomża i stronie internetowej www.galerialomza.pl w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu.

NAGRODY

16. Nagrodą w Konkursie są  vouchery dla 2 ( dwóch) osób  na jedno danie dla każdej z osób do wykorzystania w wybranych przez Organizatora food truckach podczas zlotu Food Trucków, który odbywa się w dniach 27 – 29 maja w Galerii Łomża (dalej „Nagroda”). W Konkursie zostanie przyznanych 20 (dwadzieścia) Nagród.

17. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Zwycięzcy Konkursu nie mają prawa do przenoszenia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

18. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.

SPOSÓB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

20. Zadaniem Uczestników jest zamieszczenie najciekawszej Odpowiedzi określonej w punkcie 10 Regulaminu.

21. Wybierając zwycięzców, Organizator kierować się będzie oryginalnością, kreatywnością i pomysłowością zgłoszonych Odpowiedzi.

22. Wybierając zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie Odpowiedzi opublikowane w regulaminowym czasie określonym w pkt 4 Regulaminu, w przypadku gdy będzie mniej odpowiedzi niż nagród do rozdania organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od rozdania nadwyżki nagród albo przyznać po kilka nagród dla jednego uczestnika.

23. Po upływie okresu wskazanego w pkt 4 Regulaminu, Organizator w dniu 27 maja 2022 r., opublikuje na Fanpage Galerii Łomża listę zwycięzców podając dane, którymi identyfikuje się Uczestnik w serwisie Facebook oraz skontaktuje się ze zwycięzcami za pomocą komunikatora dostępnego w serwisie Facebook w wiadomości prywatnej. Zostanie wówczas ustalony termin i sposób przekazania nagrody, nie później niż do 27 maja 2022 r. 

24. Brak odpowiedzi ze strony zwycięzcy na przesłaną wiadomość do dnia 27 maja 2022 r. jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez zwycięzcę uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej Nagrody. 

25. W przypadku wystąpienia rozbieżności między imieniem i nazwiskiem zwycięzcy, a nazwą reprezentującego go Profilu w serwisie Facebook Organizator może odstąpić od wydania Nagrody

26. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z trzech wybranych przez Organizatora osób (zwana dalej: „Komisja”).

27. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności prób wpływania na wynik rywalizacji konkursowej w sposób niedozwolony poprzez na przykład zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, Komisja może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu i pozbawienia go prawa do Nagrody.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

28. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

29. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub drogą mailową na adres lomza@bergold.pl.

30. Reklamacja powinna zostać doręczona Organizatorowi następnego dnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i powinna zawierać imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację wraz z opisem i wskazaniem przyczyny złożenia reklamacji.

31. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie tego terminu będą odrzucone.

32. Odpowiedź na reklamacje zostanie przekazana listownie lub drogą mailową na adres podany w reklamacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

33. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

34. Administratorem danych osobowych Uczestników są ERED 1 Sp. z o.o. oraz ERED 3 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Kontakt z administratorem jest możliwy w następujący sposób:

pod adresem korespondencyjnym:

ERED 1 Sp. z o.o., ERED 3 Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 65/79

00-697 Warszawa

pod adresem poczty e-mail:

bergold@bergold.pl

pod numerem telefonu:

22 630 42 00

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w następujących celach, a także przechowywanie przez następujący okres:

a) w celu uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) – do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji;

b) rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do czasu jej rozpatrzenia;

c) przekazania Nagrody do zwycięzcy Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez okres niezbędny do przekazania Nagrody. 

38. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom Organizatora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora na podstawie umów powierzenia. 

39. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim dane Uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody – Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

40. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 

41. Treść Regulaminu konkursowego dostępny jest na  stronie www.galerialomza.pl.