TYDZIEŃ PIZZY W PIZZA HUT

TYDZIEŃ PIZZY W PIZZA HUT

REGULAMIN OFERTY „TYDZIEŃ PIZZY” I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania przez Klientów z oferty „Tydzień Pizzy” uprawniającej do zakupu na określonych w Regulaminie zasadach, wybranych produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej Restauracji („Oferta”).

II. ORGANIZATOR OFERTY

Organizatorem oferty jest AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-335), przy pl. Powstańców Śląskich 15-17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025220, nr Regon: 011565564, nr NIP: 526-021-11-04, o kapitale zakładowym 680 750 000, 00 PLN („Organizator”).

III. RESTAURACJE OBJĘTE OFERTĄ

Oferta dostępna jest we wszystkich restauracjach Pizza Hut Dine In, Delivery i Express.

IV. CZAS OBOWIĄZYWANIA OFERTY

Oferta obowiązuje od poniedziałku, 08.02 do piątku, 12.02.2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji we wcześniejszym terminie, bez konieczności podania przyczyny, dokonując stosownego ogłoszenia w sposób, w jaki Promocja została obwieszczona.

V. WARUNKI OFERTY

1. Promocja dostępna jest przy zamówieniach na wynos i w dostawie.
2. Promocja dostępna jest na następujących zasadach: przy zakupie dowolnej pizzy, druga i każda kolejna pizza będzie kosztować 50% mniej w stosunku do regularnej ceny. Promocja obowiązuje na wszystkie smaki pizz ze stałego menu Pizza Hut, z wyłączeniem pizz z oferty Nadziane Brzegi i Real Deal.
3. Maksymalna liczba pizz którą można zamówić zgodnie z promocją to 6. To znaczy, że pierwsza pizza dodana do koszyka będzie w regularnej cenie i maksymalnie 6 dodatkowych pizz będzie objęte promocją -50%. Każda kolejna dodana do koszyka pizza będzie w regularnej cenie.
3. Opisaną powyżej ofertę promocyjną należy traktować jako osobną promocję, której nie można łączyć.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami dostępnymi w Restauracjach.
5. Zamówienia można składać przez stronę internetową www.pizzahut.pl, przez aplikację Pizza Hut oraz call center.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Oferty jest dostępny pod adresem www.pizzahut.pl, w siedzibie Organizatora oraz w Restauracjach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że zmiany takie nie wpłyną w znacznym stopniu na pogorszenie warunków udziału wpage1image29884608

Ofercie. Zmiany będą ogłaszane poprzez udostępnienie w siedzibie Organizatora nowego tekstu Regulaminu i będą obowiązywać po upływie 7 dni od ich udostępnienia.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.