ZAMIEŃ PARAGONY NA CHOINKI

ZAMIEŃ PARAGONY NA CHOINKI

REGULAMIN AKCJI  pod nazwą: „WYMIEŃ PARAGONY NA CHOINKI”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji pro-sprzedażowej w Galerii Łomża w Łomży pod nazwą „WYMIEŃ PARAGONY NA CHOINKI” (dalej: „Akcja”).
 2. Organizatorem Akcji jest właściciel Galerii Łomża: ERED 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79,00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472732, NIP: 701-039-12-01, Regon: 146821442 i ERED 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79,00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491199, NIP: 701-040-79-13, Regon: 147031140 (dalej „Organizator”). Organizator jest również fundatorem Akcji i administratorem danych osobowych.
 3. Akcja odbędzie się w centrum handlowym Galeria Łomża, przy ul. Piłsudskiego 14a-14b w Łomży (dalej „Galeria Łomża”). Akcja ma charakter wewnętrzny i jest adresowana tylko do klientów Galerii Łomża.
 4. Akcja odbędzie się w dniach: 11  grudnia  w godzinach od 10.00 do 19.00  i 12 grudnia 2021  roku w godzinach od 10.00 do 17.00 w oznaczonym miejscu w Galerii Łomża zlokalizowanym przy schodach wewnętrznych w budynku B (dalej: „Punkt Obsługi Akcji”). W Punkcie Obsługi Akcji hostessy będą obsługiwać Uczestników. Punkt Obsługi Akcji będzie czynny w godzinach trwania Akcji.
 5. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2 Uczestnicy Akcji

 • W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia do Akcji spełnia łącznie następujące warunki:
 • jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Osoba, która spełnia powyższe kryteria oraz przystąpiła do Akcji jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej: „Uczestnik”).
 • W Akcji nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora oraz administracji Galerii Łomża, właściciele oraz pracownicy sklepów, punktów usługowych, punktów handlowych mieszczących się w Galerii Łomża, jak również pracownicy ochrony, serwisu technicznego i sprzątającego – a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkiem najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest: małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 • Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny i równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu bez żadnych zastrzeżeń.

§ 3 Zasady Akcji

 1. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które w dniach trwania Akcji dokonają zakupu towarów lub usług na kwotę nie mniejszą niż 100 (sto) złotych brutto w Galerii Łomża (z wyłączeniem supermarketu spożywczego Stokrotka), wskazaną na jednym lub kilku (nie więcej niż trzech) paragonach fiskalnych. W Akcji mogą wziąć udział również osoby, które dokonają zakupów w sklepach internetowych z płatnością przy odbiorze w sklepie stacjonarnym w Galerii Łomża. W Akcji biorą udział wyłącznie paragony fiskalne wydane w dniach 11 i 12 grudnia 2021 roku.
 2. Akcja dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, walut oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach, jak również innych towarów, produktów lub usług, których reklama lub promocja jest zakazana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że każdy paragon fiskalny potwierdzający wydatek związany z chociażby jednym tylko towarem, produktem lub usługą wymienionymi powyżej, nawet gdyby wydatek ten był tylko częścią kwoty należności (sumy) za również inne produkty, towary lub usługi uwidocznione na tym paragonie fiskalnym jest wyłączony z Akcji.
 3. W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności paragonu, wydanie Bonu może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zgłoszenie się do Punktu Obsługi Akcji i okazanie, a następnie ostemplowanie paragonów fiskalnych w celu odbioru Bonu. 
 5. Przed wydaniem Bonu każdy zgłoszony paragon podlega weryfikacji pod kątem spełniania kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Pozytywnie zweryfikowany paragon, na podstawie którego odebrano Bon, ostemplowany zostaje pieczątką w celu jego wyeliminowania z ponownego udziału w Akcji.
 7. Jeden paragon może być okazany i zweryfikowany na rzecz tylko jednego Uczestnika i tylko jeden raz.
 8. Po przystąpieniu do Akcji i odebraniu Bonu nie ma możliwości zwrotu towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego paragonu fiskalnego. Możliwa jest jedynie wymiana na inny towar za zgodą sprzedawcy. 

§ 4 Bony

 1. Każda osoba, która spełni wymagania niniejszego Regulaminu uprawniona jest do odebrania Bonu, z zastrzeżeniem że po wyczerpaniu puli Bonów określonej poniżej, Bony nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie wymagania. 
 2. Nagrodami w Akcji są bony o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) upoważniające do uzyskania upustu w cenie zakupu choinek w ilości 100 (sto ) sztuk (dalej: „Bony”) o łącznej wartości około 5 000 zł (pięć tysięcy złotych). Bony można zrealizować w punkcie sprzedaży choinek na terenie parkingu Galerii Łomża, prowadzonym przez Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski (dalej: „Punkt Sprzedaży Choinek”).
 3. Punkt Sprzedaży Choinek czynny jest w dniach od 11 do 24 grudnia 2021 roku.
 4. Bony nie wykorzystane w Punkcie Sprzedaży Choinek do dnia 24 grudnia 2021 roku tracą ważność. 
 5. Wartość jednego Bonu nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Bony niewydane w trakcie Akcji pozostają własnością Organizatora.
 7. Bon nie podlega wymianie na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną. 
 8. Bony muszą być odebrane osobiście przez Uczestnika Akcji. Prawa do żądania wydania Bonu nie można przenosić na inne osoby.
 9. Warunkiem wydania Bonu jest podpisanie protokołu odbioru Bonu.

§ 5 Dane osobowe

 • Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych przekazanych w trakcie Akcji (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) dla celów przeprowadzenia Akcji i dla celów marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji.
 • W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), Organizator niniejszym informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:
 • Administratorem danych osobowych jest Organizator;
 • Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bergold@bergold.pl;
 • Dane będą przetwarzane w oparciu o zgodę wyrażoną na podstawie punktu 26 Regulaminu; 
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów z administratorem przetwarzają dane osobowe;
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 26 Regulaminu, a po tym terminie przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 • Uczestnik Akcji ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, prawo ich przenoszenia oraz żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych w trakcie Akcji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji i odebrania Bonu.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

§ 6 Reklamacje

 • Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie do Organizatora na adres wskazany w punkcie 2 Regulaminu w terminie 3 dni licząc od dnia zakończenia Akcji. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie złożenia reklamacji w biurze Organizatora. Reklamacje składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Akcji: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania oraz powinna zawierać przyczynę reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego i opis okoliczności uzasadniających reklamacje.
 • Reklamacje rozpatruje Organizator. 
 • Postępowanie reklamacyjne trwa 5 dni roboczych. Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji. 
 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 • Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 7 Postanowienia końcowe

 • Organizator Akcji ma prawo odmówić przyznania Bonu Uczestnikowi Akcji, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem.
 • Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w trakcie Akcji w Punkcie Obsługi Akcji i na stronie internetowej Organizatora.
 • Prawa i obowiązki Uczestników są określone wyłącznie w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Akcji zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 • W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Akcji Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w Regulaminie zasad i warunków Akcji.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, to nie powoduje to unieważnienia innych zasad określonych w Regulaminie, a postanowienia nieważne zastępowane są postanowieniami najbardziej zbliżonymi, zgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.